Słownik angielsko-polski dla specjalistów IT

A

a priori assumption założenie a priori

abandonware oprogramowanie abandonware/oprogramowanie, którego twórca już go nie sprzedaje i nie zapewnia do niego obsługi

above mentioned wyżej wymieniony

abuse nadużycie

(to) accelerate przyspieszać

accelerated graphics port (AGP) przyspieszony port graficzny/port AGP/magistrala AGP

acceptance test test akceptacyjny

access control kontrola dostępu

access control mechanism mechanizm kontroli dostępu

access level poziom dostępu

access point punkt dostępowy

accessible dostępny

accessible remotely dostępny zdalnie

accidental power outage nagła przerwa w dostawie prądu

(to be) accountable (for something) (być) odpowiedzialnym (za coś)

accuracy dokładność/precyzyjność/trafność

accurate dokładny/precyzyjny/trafny

actuator serwomechanizm

actuator arm ramię głowicy

actuator axis oś pozycjonera dysku

ad/advertisement reklama

(to) adapt (to something) — — przystosować się/dostosować się (do czegoś)

(to) address (something) zajmować się (czymś)

address resolution protocol (ARP) protokół odwzorowania adresów/protokół ARP

ad-hoc query zapytanie ad hoc

adjacent sąsiadujący

(to) administer database administrować bazą danych

(to) adopt przyjmować

advance postęp

advanced technology attachment (ATA) interfejs systemowy przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi

(to be) affected (by something) być przedmiotem oddziaływania/wpływu (czegoś)

aggregated data dane zagregowane

agile methodology metodyka zwinna

AGP slot gniazdo AGP

agreed-upon feature set uzgodniony zestaw funkcji

(to) align (with something) – dopasowywać (coś do czegoś)

all combinations testing testowanie wszystkich kombinacji

(to) allocate resources alokować zasoby

(to) allow (for something) umożliwiać/uwzględniać (coś)

alphanumeric key klawisz alfanumeryczny

(to) alter zmieniać

alteration zmiana

American National Standards Institute (ANSI) Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny

analysis and presentation layer warstwa analizy i prezentacji

analytical algorithm algorytm analityczny

analytical cube kostka analityczna

anchor kotwica

anchor text tekst zakotwiczenia

and so on and so forth i tak dalej

anti-random testing testowanie antylosowe

application layer warstwa aplikacji

(to) apply (to something) odnosić się (do czegoś)/dotyczyć (czegoś)/mieć zastosowanie (do czegoś)

approach podejście

archival data dane archiwalne

archived data dane zarchiwizowane

arithmetic logic unit (ALU) jednostka arytmetyczno-logiczna

(to) arrange organizować/porządkować

artificial intelligence (AI) sztuczna inteligencja

as far as (something) is/are concerned jeśli chodzi o (coś)

assets aktywa

(to) assign przypisać/przydzielić

association asocjacja

association rule reguła asocjacji

associative entity encja asocjacyjna

assumption założenie

at disposal do dyspozycji

at once od razu/natychmiast

attribute atrybut

authentication uwierzytelnienie/poświadczenie

authorization upoważnienie/uprawnienie/autoryzacja

B

backbone magistrala

backbone network sieć szkieletowa/sieć podstawowa

Backlog Grooming (in Scrum) — doskonalenie backlogu (rejestru) produktu

backlog item element backlogu (rejestru) produktu

Backlog Refinement (in Scrum) — doskonalenie backlogu (rejestru) produktu

back-propagation wsteczna propagacja błędów

backup kopia zapasowa

backup battery bateria podtrzymująca

backup copy kopia zapasowa

Backus Naur form notation notacja BNF/notacja Backusa-Naura

bar code kod kreskowy

base choice testing testowanie metodą base choice

baseband system system transmisji w paśmie podstawowym

baseline architecture architektura odniesienia

batch processing przetwarzanie wsadowe

(to) be intended (for someone/something) być przeznaczonym (dla kogoś/do czegoś)

(to) bear in mind pamiętać/mieć na uwadze

benchmark wzorzec/punkt odniesienia

beneficial korzystny/dobroczynny

beta-release working system wersja beta działającego systemu

big design up front (BDUF) szczegółowe wymagania określone z góry

black box testing technique czarnoskrzynkowa technika testowania

BNF notation notacja BNF/notacja Backusa-Naura

body organ (np. organizacji)

(to) boost business performance pobudzać wzrost wyników działalności gospodarczej

(to) boost effectiveness zwiększać efektywność

boot rozruch

bottleneck wąskie gardło

(to) bottom out a problem dotrzeć do sedna problemu

boundary value wartość brzegowa

boundary value analysis analiza wartości brzegowych

branch gałąź/rozgałęzienie

branch condition combination testing testowanie kombinacji warunków rozgałęzień

branch condition testing testowanie warunków rozgałęzień

branch testing testowanie rozgałęzień

brand marka

broadband system system szerokopasmowy

browser przeglądarka

bug free niezawierający błędów

Build a Features List (in FDD) — budowanie listy cech

Build by Feature (in FDD) — realizacja cechy

burn-down chart wykres spalania

burst node węzeł wyjściowy

bus network sieć o topologii magistrali

bus magistrala

business case uzasadnienie biznesowe

Business Case (in DSDM Agile Project Framework) — uzasadnienie biznesowe

business goal cel biznesowy

business intelligence (BI) analityka biznesowa/business intelligence

business issue kwestia biznesowa

business management software oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

business requirements specification specyfikacja wymagań biznesowych

Business Sponsor (in DSDM Agile Project Framework) — Business Sponsor/sponsor biznesowy

Business Visionary (in DSDM Agile Project Framework) — Business Visionary/wizjoner biznesu

C

cabling okablowanie

campus area network (CAN) sieć uczelniana

capability możliwość/zdolność

capacity pojemność (zespołu)

(to) capture przechwytywać/zdobywać

carrier sense multiple access with collision

avoidance (CSMA/CA) metoda CSMA/CA/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji

carrier sense multiple access with collision

detection (CSMA/CD) metoda CSMA/CD/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i wykrywaniem kolizji

cause-effect graph graf przyczynowo-skutkowy

cause-effect graphing tworzenie grafów przyczynowo–skutkowych

CD/DVD/Blu-ray drive napęd CD/DVD/blu-ray

cell phone network sieć komórkowa

central processing unit (CPU) jednostka centralna/procesor

centralized communications point scentralizowany punkt komunikacyjny

challenge wyzwanie

challenger pretendent

chance node węzeł losowy

Chief Programmer (in FDD) — główny programista

chip chip/kość

chipset chipset

chunk spory kawał/znaczna część

circuit obwód

circuit board płytka drukowana

circuit failure uszkodzenie obwodu

circular communication path ścieżka

komunikacyjna w kształcie okręgu

(to) clarify wyjaśniać/doprecyzowywać

class label etykieta klasy

class membership przynależność do klasy

classification tree drzewo klasyfikacyjne

classification tree method (CTM) metoda drzewa klasyfikacyjnego

cleansing process proces oczyszczania

click-through klikalność

click-wrap agreement umowa licencyjna (w formie umowy online) akceptowana poprzez kliknięcie przycisku

client klient

client access license (CAL) licencja dostępowa CAL/licencja dostępowa umożliwiająca korzystanie za pomocą jednego urządzenia z usług udostępnianych przez wiele serwerów

client/server network sieć typu klient – serwer

client-centric methodology metodyka ukierunkowana na potrzeby klienta

closed loop zamknięta pętla

cloud computing platform platforma oparta na chmurze obliczeniowej

cloud infrastructure infrastruktura chmury

cloud-based DBMS system zarządzania bazą danych w chmurze

cluster klaster

cluster resource management zarządzanie zasobami klastra

clustering klastrowanie

coaxial cable kabel koncentryczny

code review przegląd kodu/inspekcja kodu

coding phase etap kodowania

(to) collaborate współpracować

(to) collect data gromadzić dane

collection of requirements zbiór wymagań

collective code ownership (in XP) — wspólna własność kodu

collinear współliniowy

column kolumna

combinatorial testing testowanie kombinatoryczne

(to) combine (something with something) łączyć (coś z czymś)

(to) come in handy przydać się

command key klawisz polecenia

committee komitet

common user network sieć ogólnie dostępna

communication link łącze komunikacyjne

communication path ścieżka komunikacyjna

communication protocol protokół komunikacyjny

communication service usługa komunikacyjna

competitive advantage przewaga konkurencyjna

complementary data collection uzupełniający zbiór danych

completion ukończenie/zakończenie

complex złożony

compliance (with something) zgodność (z czymś)/stosowanie się (do czegoś)

(to) comply with restrictions stosować się do ograniczeń

component test test komponentów

comprehensive approach kompleksowe podejście

comprehensive documentation obszerna dokumentacja

comprehensive real-time view pełny wgląd w czasie rzeczywistym

computation obliczenie

computation use (c-use) of variable użycie zmiennej do celów obliczeniowych

computer case obudowa komputera

computer hardware sprzęt komputerowy

computer network sieć komputerowa

computer network topology topologia sieci komputerowej

computer software oprogramowanie komputerowe

conceptual database model konceptualny model bazy danych

(to be) concerned (with something) być (czymś) zainteresowanym

concurrent access równoczesny dostęp

concurrent user współużytkownik

condition testing testowanie warunków

conditional probability prawdopodobieństwo warunkowe

(to) conduct analysis przeprowadzić analizę

conduct of business prowadzenie biznesu

confidentiality poufność

(to) conform (to something) dostosować się (do czegoś)

conformed dimension table współdzielona tabela wymiarów

congestion korek/zator

connector złącze

consistency spójność

consistent spójny

constant evolution ciągły rozwój

constraint ograniczenie

constraints więzy

Construction (in RUP) — konstruowanie

content zawartość

continuous ciągły

continuous integration ciągła integracja

continuous time series ciągły szereg czasowy

continuous variable zmienna ciągła

(to) continuously evolve ciągle rozwijać się/ ewoluować

control flow przepływ sterowania

control unit jednostka sterująca

converging paths zbiegające się ścieżki

(to) convert (something to something) przekształcać (coś w coś)

copper miedź

copper wire miedziany przewód

copyleft software license licencja copyleft/licencja na oprogramowanie zezwalająca na jego modyfikację i redystrybucję

copyright holder właściciel praw autorskich

copyright infringement naruszenie praw autorskich

copyright law prawo autorskie

copyright protected chroniony prawem autorskim

core rdzeń

core główny/najistotniejszy

core module podstawowy moduł

corporate culture kultura korporacyjna

correlation współzależność

cost-benefit analysis (CBA) analiza kosztów i korzyści

could have requirement wymaganie, które może, ale nie musi zostać spełnione

(to) countercheck powtórnie weryfikować

coupler łącznik

covering array testing testowanie tablicy pokrycia

CPU socket gniazdo procesora

crawl pełzanie

(to) crawl pełzać

crawler pająk/crawler

criterion variable zmienna kryterialna

critical success factor kluczowy czynnik sukcesu

cross-functional interdyscyplinarny

cross-functional team interdyscyplinarny zespół

cross-selling sprzedaż krzyżowa

crow’s foot kurza stopka

crucial istotny

current state of data governance aktualny/bieżący stan data governance

currently obecnie

(to) customize dostosowywać do potrzeb

D

daily operations codzienne funkcjonowanie/codzienna praca

Daily Scrum (in Scrum) — codzienny scrum

dashboard kokpit menedżerski

data acquisition gromadzenie/zbieranie danych

data administrator administrator danych

data aggregation agregacja danych

data analysis analiza danych

data analysis expressions (DAX) wyrażenia analizy danych

data analytics analityka danych

data as a service (DBaaS) dane jako usługa

data availability dostępność danych

data backup kopia zapasowa danych

data capture zbieranie danych

data cleansing oczyszczanie danych

data collection tool narzędzie do zbierania danych

data confidence zaufanie do danych

data content zawartość danych

data distribution dystrybucja danych

data encapsulation obudowywanie danych

data flow testing testowanie przepływu danych

data format format danych

data governance data governance/nadzór nad danymi/ład danych

data governance council rada ds. data governance

data governance office (DGO) biuro ds. data governance

data integration layer warstwa integracji danych

data integrity integralność danych

data loading ładowanie danych

data loss utrata danych

data maintenance utrzymanie danych

data management zarządzanie danymi

data manipulation operowanie/manipulowanie danymi

data mart składnica danych/tematyczna hurtownia danych

data migration migracja danych

data mining eksploracja danych

data mining process proces eksploracji danych

data mining technique technika eksploracji danych

data model model danych

data monitoring monitorowanie danych

data need zapotrzebowanie na dane

data packet pakiet danych

data processing przetwarzanie danych

data profiling profilowanie danych

data quality jakość danych

data recipient odbiorca danych

data recovery odzyskiwanie danych

data retrieval wyszukiwanie danych

data risk management zarządzanie ryzykiem danych

data science badanie danych

data scrubbing oczyszczanie danych

data security bezpieczeństwo danych

data sources layer warstwa źródeł danych

data standards standardy związane z bazami danych

data steward opiekun danych

data stewardship data stewardship/opieka nad danymi

data stewardship team zespół sprawujący opiekę nad danymi

data storage przechowywanie danych

data storage device urządzenie do przechowywania danych

data storage layer warstwa przechowywania danych

data storage system system przechowywania danych

data store magazyn danych

data transformation przekształcanie danych/transformacja danych

data transmission transmisja danych

data type typ danych

data understandability zrozumiałość danych

data usability użyteczność danych

data validation sprawdzanie poprawności danych

data value wartość danych

data visualization wizualizacja danych

data visualization tool narzędzie wizualizacji danych

data volume wolumen danych

data warehouse hurtownia danych

database administrator (DBA) administrator baz danych

database as a service (DBaaS) baza danych jako usługa

database design projekt bazy danych

database designer projektant bazy danych

database engine silnik bazy danych

database management system (DBMS) system zarządzania bazą danych

database object obiekt bazodanowy

database query language język zapytań do bazy danych

database schema schemat bazy danych

datapath ścieżka danych

data-related assets aktywa związane z danymi

dataset zbiór danych

day-to-day operations codzienne działania/funkcjonowanie

deadlock zakleszczenie/blokada wzajemna

debatable issue kwestia sporna

debugging debugowanie

(to) decipher rozszyfrować/odcyfrować

decision node węzeł decyzyjny

decision point punkt decyzyjny

decision support system (DSS) system wspomagania decyzji

decision support tool narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji

decision tree drzewo decyzyjne

decision-making process proces podejmowania decyzji

(to) decrypt deszyfrować/rozszyfrować

default gateway brama domyślna

defect wada/defekt

defensive approach podejście defensywne

delay opóźnienie

deliverable produkt projektu

Delivery Plan (in DSDM Agile Project Framework) — Delivery Plan/plan dostarczania

Delphi method metoda delficka

demoware oprogramowanie demoware

(to) denormalize dokonać denormalizacji

dependent variable zmienna zależna

deployable solution rozwiązanie gotowe do wdrożenia

deployment wdrożenie

Deployment (in DSDM Agile Project Framework) — faza Deployment/faza wdrożenia

descriptive opisowy

Design by Feature (in FDD) — projekt implementacji cechy

design phase faza projektowania

design upfront z góry ustalony projekt systemu

destination miejsce docelowe

destination address adres docelowy

(to) detect wykrywać

determinant wyznacznik/czynnik warunkujący

Develop an Overall Model (in FDD) — tworzenie ogólnego modelu

Development Team (in Scrum) — zespół deweloperski

device urządzenie

device CAL licencja CAL na urządzenie

differential analysis analiza różnicowa

digital subscriber line (DSL) cyfrowa linia abonencka

(to) digitize a series dyskretyzować szereg

dimension table tabela wymiarów

directed acyclic graph (DAG) skierowany graf acykliczny

(to) disable wyłączać/blokować

discipline dziedzina

disclaimer zrzeczenie się odpowiedzialności

discrete set of time points dyskretny zestaw punktów czasowych

discrete time series dyskretny szereg czasowy

disk space przestrzeń dyskowa

disparate company sites siedziby firmy w różnych lokalizacjach

disparate data zróżnicowane dane

(to) display wyświetlać

(to) disregard lekceważyć

disruption zakłócenie

distributed databases rozproszone bazy danych

distributed DBMS system zarządzania rozproszoną bazą danych

distributed file system rozproszony system plików

distributed processing przetwarzanie rozproszone

distribution of decision-making

responsibilities rozdzielenie obowiązków związanych z podejmowaniem decyzji

domain dziedzina/domena/obszar

Domain Expert (in FDD) — ekspert dziedzinowy

domain integrity constraints więzy integralności domeny

domain name nazwa domeny

drill-across drążenie w poprzek

drill-down drążenie w głąb/drążenie w dół

drive bay kieszeń napędu

driver sterownik

DSDM Coach (in DSDM Agile Project Framework) — DSDM Coach/coach DSDM

duo-core CPU dwurdzeniowy procesor

duplicate value duplikat wartości

dynamic host configuration protocol (DHCP) protokół DHCP/protokół dynamicznego

konfigurowania hostów

dynamic software testing technique technika dynamicznego testowania oprogramowania

dynamic systems development method

(DSDM) metoda tworzenia systemów dynamicznych

E

e.g. na przykład (z łac. exempli gratia)

each and every wszelki/każdy

each choice testing testowanie metodą each choice

effective efektywny/skuteczny/obowiązujący

effective management efektywne/skuteczne zarządzanie

efficacy skuteczność/efektywność

efficient wydajny/sprawny/efektywny

(to) elaborate (on something) rozwinąć (dany temat)/podać więcej informacji

Elaboration (in RUP) — opracowanie

embedded DBMS system zarządzania wbudowaną bazą danych

(to) embrace ujmować/obejmować

(to) enable umożliwiać

enabler element wspomagający/czynnik wspierający/siła napędowa

(to) enact wcielić w życie

(to) encompass obejmować

(to) encounter napotykać

(to) encrypt zaszyfrować

encryption szyfrowanie

end node węzeł końcowy

end user license agreement (EULA) umowa licencyjna użytkownika końcowego

end-user użytkownik końcowy

(to) enhance poprawiać/zwiększać

enhancement poprawa/zwiększenie

(to) ensure zapewniać

enterprise data warehouse korporacyjna hurtownia danych

enterprise license licencja dla przedsiębiorstw

enterprise license agreement (ELA) korporacyjna umowa licencyjna/umowa licencji dla przedsiębiorstw

enterprise private network (EPN) prywatna sieć przedsiębiorstwa

enterprise resource planning (ERP) planowanie zasobów przedsiębiorstwa

entity encja

entity integrity constraints więzy integralności encji

entity relationship diagram (ERD) diagram związków encji

entry wpis

equal intervals of time równe odstępy czasu

(to be) equipped (with something) (być) wyposażonym (w coś)

equivalence partition klasa równoważności

equivalence partitioning (EP) podział na klasy równoważności

escalation path ścieżka eskalacji

Ethernet standard standard Ethernet

ETL (extract, transform, load) process proces ETL/proces ekstrakcji, transformacji i ładowania

(to) evaluate szacować

evaluation ocena

Evolutionary Development (in DSDM Agile Project Framework) — faza Evolutionary Development/faza rozwoju ewolucyjnego

(to) evolve rozwijać się/ewoluować

(to) exchange wymieniać

exclusive rights wyłączne prawa

(to) execute uruchamiać/wykonywać/realizować

execution wykonanie

execution of authority sprawowanie władzy

execution path ścieżka wykonania

execution time czas wykonania

executive członek zarządu

executive information system (EIS) system informowania kierownictwa

executive level body organ na poziomie kadry zarządzającej

executive reporting tool narzędzie do raportowania dla kadry zarządzającej

expansion card karta rozszerzenia

expansion slot złącze do rozbudowy funkcjonalnej/gniazdo rozszerzające

expected value wartość oczekiwana

explanatory variable zmienna objaśniająca

exploitable nadający się do wykorzystania

extension rozszerzenie/zwiększenie

external hard disk twardy dysk zewnętrzny

extracting rules reguły ekstrakcji

extreme programming (XP) programowanie ekstremalne

eye-catching przykuwający wzrok

F

(to) face a challenge stawiać czoła wyzwaniu

(to) face the risk stawiać czoła ryzyku

fact table tabela faktów

factor czynnik

fair use dozwolony użytek

fan wentylator

fault usterka/błąd

fault-tolerant odporny na błędy

fault-tolerant nonlinear models modele nieliniowe odporne na błędy

feasibility wykonalność

Feasibility (in DSDM Agile Project Framework) — faza Feasibility/faza oceny wykonalności

Feasibility Assessment (in DSDM Agile Project Framework) — Feasibility Assessment/studium wykonalności

feature team (in FDD) — zespół programistów

Federal Networking Council (FNC) Federalna Rada ds. Sieci Komputerowych

fee opłata

feedback informacja zwrotna

(to) fetch pobierać/sprowadzać

fiber distributed data interface (FDDI) interfejs danych rozprowadzanych światłowodem

fibre-optic cable kabel światłowodowy

field pole

field of mutual interest obszar będący przedmiotem wspólnego zainteresowania

file transfer protocol (FTP) protokół FTP/protokół przesyłania plików

fit for analysis nadający się do analizy

flash memory pamięć typu flash

flash memory card reader czytnik kart pamięci typu flash

flat file plik płaski

floppy disc drive napęd dyskietek

flow chart schemat blokowy

focus factor współczynnik skupienia

forecast prognoza

forecasted velocity prognozowana prędkość

forecasting prognozowanie

foreign key klucz obcy

foreign key reference odwołanie do klucza obcego

(to) forge podrabiać/fałszować

Foundations (in DSDM Agile Project Framework) — faza Foundations/faza określenia podstaw

fragmented rozdrobniony/podzielony na części

framework framework/struktura/szkielet/ramy postępowania/rama metodyczna

fraud oszustwo

freeware oprogramowanie freeware/darmowe oprogramowanie

freeware license licencja na oprogramowanie freeware

frequency częstotliwość

front-side bus (FSB) magistrala FSB

full-text query zapytanie pełnotekstowe

full-text search wyszukiwanie pełnotekstowe

full-text search capability możliwość wyszukiwania pełnotekstowego

fully connected network sieć w pełni połączona

fully-functional w pełni funkcjonalny

function key klawisz funkcyjny

functional requirement wymaganie funkcjonalne

functional specification specyfikacja funkcjonalna

fundamental objective podstawowy cel

future gain przyszły zysk

G

(to) garble zniekształcać

(to) get rid of (something) pozbyć się (czegoś)

GNU general public license (GNU GLP) powszechna licencja publiczna GNU

(to) go beyond (something) wykraczać poza (coś)

goal cel

goodwill wartość firmy

googlebot googlebot/robot wyszukiwarki Google

(to) govern zarządzać

(to) grant przyznawać/udzielać

(to) grant permission udzielić zezwolenia

graphical user interface (GUI) graficzny interfejs użytkownika

graphics card karta graficzna

(to) guesstimate szacować „na oko”

guide wskazówka/wytyczna

guideline wytyczna

H

(to) handle (something) radzić sobie (z czymś)/zajmować się (czymś)

hard disk twardy dysk

hard disk drive (HDD) napęd twardego dysku

hard drive slot gniazdo do podłączenia twardego dysku

hardware sprzęt

(to) harness ujarzmić/okiełznać

head crash uszkodzenie głowicy

heavyweight methodology metodyka ciężka

heterogeneity niejednorodność

heterogeneous niejednorodny

hierarchical data dane hierarchiczne

high-frequency RF signal sygnał radiowy wysokiej częstotliwości

high-level design (HLD) wysokopoziomowy projekt systemu

high-level requirement ogólne wymaganie

highly competitive market bardzo konkurencyjny rynek

high-performance network sieć o wysokiej wydajności

high-risk investment inwestycja wysokiego ryzyka

high-speed network szybka sieć/sieć o dużej szybkości transmisji danych

high-throughput access dostęp o dużej przepustowości

high-water mark of past use maksymalna liczba dotychczasowych użytkowników

hit list lista wyników wyszukiwania

home area network (HAN) sieć domowa

host bus adapter (HBA) adapter magistrali hosta

host computer komputer główny/komputer macierzysty

hub koncentrator

human-intensive process proces wymagający dużego zaangażowania ze strony człowieka

hyperplane hiperpłaszczyzna

hypertext hipertekst

hypertext transfer protocol (HTTP) protokół przesyłania hipertekstu/protokół HTTP

I

i.a. między innymi (z łac. inter alia)

if applicable jeśli dotyczy

impact wpływ

(to) impact (something) mieć wpływ (na coś)

imperfectness niedoskonałość

implementation implementacja/ wdrożenie

in alignment with w zgodzie z

in current use obecnie używany

in detail szczegółowo/ze szczegółami

in light of w świetle

in other words innymi słowy

in parallel równolegle

in principle w zasadzie

in short pokrótce

in the heat of battle w ogniu walki

in the market na rynku

Inception (in RUP) — rozpoczęcie

inconsistency niespójność

inconsistent niespójny

(to) incorporate (into something) włączyć/wcielić (w coś)

increase in revenue wzrost przychodu

incremental approach podejście przyrostowe

independent variable zmienna niezależna

indexed search wyszukiwanie indeksowe

indexing process proces indeksowania

inductive learning algorithm algorytm uczenia indukcyjnego

inexpensive niedrogi

inflexibility brak elastyczności

information collection gromadzenie informacji

information deletion usuwanie informacji

information life-cycle management zarządzanie cyklem życia informacji

information need potrzeba informacyjna

information recipient odbiorca informacji

information retention przechowywanie informacji

information service usługa informacyjna

information system (IS) system informacyjny

information technology (IT) technologia informacyjna

informed business decision świadoma decyzja biznesowa

inherent nieodłączny

initial exploration wstępna eksploracja

in-memory DBMS system zarządzania bazą danych in-memory

inoperable nienadający się do użytku

input wejście

input and output (I/O) function funkcja wejścia/wyjścia

input data dane wejściowe

input device urządzenie wejścia

input file plik wejściowy

input peripheral wejściowe urządzenie peryferyjne

input variable zmienna wejściowa

insight wgląd/wyobrażenie

instance instancja

instant combination strategy strategia kombinatoryczna uwzględniająca jednocześnie wszystkie przypadki testowe

Institute of Electrical and Electronics

Engineers (IEEE) Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników

intangible niematerialny

intangible assets aktywa niematerialne/wartości niematerialne i prawne

intangible benefit niewymierna korzyść

integration test test integracyjny

integrity integralność

integrity constraints więzy integralności

intellectual property własność intelektualna

intellectual property rights prawa własności intelektualnej

intended user docelowy użytkownik

interchangeable wymienny/zamienny

interface interfejs

internal hard disk twardy dysk wewnętrzny

internal node węzeł wewnętrzny

International Electrotechnical Commission

(IEC) Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

International Organization for Standardization (ISO) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

internet control message protocol (ICMP) internetowy protokół komunikatów kontrolnych/protokół ICMP

internet layer warstwa internetowa

internet protocol (IP) protokół internetowy

internet relay chat (IRC) usługa internetowa umożliwiająca nawiązanie w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami/czat w czasie rzeczywistym

internet service usługa internetowa

internet service provider (ISP) dostawca usług internetowych

interrelated wzajemnie powiązany

(to) intervene ingerować

intra-query parallelism wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów

invalid data nieprawidłowe dane

inventive pomysłowy

inventory data dane inwentaryzacyjne

inventory management zarządzanie zapasami

(to) investigate a problem przeanalizować problem

investment evaluation technique technika oceny inwestycji

investment opportunity możliwość inwestycyjna

(to) involve dotyczyć/obejmować

IP address adres IP

IP datagram datagram IP

IP spoofing fałszowanie adresu IP

IrDA standard umożliwiający transmisję danych w podczerwieni/IrDA

IT infrastructure infrastruktura informatyczna

it should be underlined należy podkreślić

itemset zbiór produktów

iterative approach podejście iteracyjne

iterative combination strategy iteracyjna strategia kombinatoryczna

J

(to) jitter drgać

job scheduling harmonogramowanie zadań

join złączenie

joint technical committee wspólny komitet techniczny

jumper zworka

junction skrzyżowanie

just enough design initially (JEDI) szczegółowe wymagania odkrywane w trakcie

just-in-time (JIT) production produkcja dokładnie na czas

K

(to) keep up the pace utrzymać tempo

key business driver kluczowy czynnik biznesowy

key feature kluczowa funkcja

key to success klucz do sukcesu

key uniqueness unikalność na poziomie kluczy

key/value pair para klucz – wartość

keyboard klawiatura

keyword słowo kluczowe

keyword driven testing testowanie sterowane słowami kluczowymi

knowledge discovery odkrywanie wiedzy

knowledge extraction wydobywanie wiedzy

knowledge-based system system oparty na wiedzy

L

(to) label (something with something) oznaczyć (coś za pomocą czegoś)/opatrzyć (coś) etykietą (w postaci czegoś)

language compiler kompilator języka

language processor procesor języka

last but not least ostatni, ale nie mniej ważny

latency zwłoka/opóźnienie

(to) launch uruchamiać

layer warstwa

layer two tunnelling protocol (L2TP) protokół L2TP

lead data steward główny opiekun danych

leader lider

leaf node liść/węzeł liścia

lean production szczupła produkcja

learning process proces uczenia się

(to) lease wydzierżawić

legacy data dane historyczne

legal value dozwolona wartość

legally binding agreement prawnie wiążąca umowa

(to) leverage customer data wykorzystać dane o klientach

license fee opłata licencyjna

licensee licencjobiorca

licensor licencjodawca

lightweight lekki

lightweight methodology metodyka lekka

limitation of liability ograniczenie odpowiedzialności

limited license ograniczona licencja

line equation równanie liniowe

linear data model liniowy model danych

linear regression regresja liniowa

linear relationship zależność liniowa

linear software development process liniowy proces tworzenia oprogramowania

liteware oprogramowanie liteware

loading on-the-fly ładowanie w locie

local area network (LAN) lokalna sieć komputerowa

logic board płyta główna

logical address adres logiczny

logical condition warunek logiczny

logical database model logiczny model bazy danych

low-level design (LLD) niskopoziomowy projekt systemu

M

MAC address adres MAC

machine learning uczenie maszynowe

(to be) made up (of something) składać się (z czegoś)

magnetic particle cząstka magnetyczna

main board płyta główna

(to) maintain utrzymywać

maintenance utrzymanie

major ważny/istotny

(to) make (something) available udostępnić (coś)

(to) make an attempt podjąć próbę

(to) make investment (in something) zainwestować (w coś)

(to) make up (something) tworzyć (coś)

manageable możliwy do zarządzania/wykonania

management information system (MIS) system informacji zarządczej

many-core central processing unit (CPU) procesor wielordzeniowy

many-to-many relationship relacja wiele do wielu

market basket analysis analiza koszykowa

master data dane podstawowe

master server serwer główny

(to) match odpowiadać/pasować

mature software development practice dojrzałe podejście do tworzenia oprogramowania

maturity dojrzałość

maturity model model dojrzałości

McFarlan’s strategic grid strategiczna macierz McFarlana

meaningful znaczący/mający znaczenie

meaningless nic nie znaczący

meaningless key klucz sztuczny

measure of uncertainty miara niepewności

medium access control (MAC) kontrola dostępu do medium transmisyjnego

(to) meet the expectations sprostać oczekiwaniom

(to) meet the need zaspokoić potrzebę

N

naive Bayes classifier — naiwny klasyfikator Bayesa

navigation key — klawisz nawigacyjny

necessity is the mother of invention — potrzeba jest matką wynalazków

network — sieć

(to) network — połączyć w sieć

network access layer — warstwa dostępu do sieci/warstwa fizyczna

network access point (NAP) — punkt dostępu do sieci

network adapter — adapter sieciowy

network architecture — architektura sieci

network card — karta sieciowa

network interface card (NIC) — karta sieciowa

network operating system (NOS) — sieciowy system operacyjny

network protocol — protokół sieciowy

network pruning — przycinanie sieci

network resources — zasoby sieciowe

network server — serwer sieciowy

network service — usługa sieciowa

network standard — standard sieciowy

neural network — sieć neuronowa

next-generation framework — struktura/framework nowej generacji

niche player — gracz niszowy

nickname — pseudonim

node — węzeł

non-functional requirements — wymagania niefunkcjonalne

non-functional specification — specyfikacja niefunkcjonalna

non-governmental organization — organizacja pozarządowa

non-leaf node — węzeł niebędący liściem

non-linear model — model nieliniowy

non-profit organization — organizacja non profit

non-volatile — nieulotny

non-volatile memory — pamięć nieulotna

normalized — znormalizowany

northbridge — mostek północny

northbridge with heat sink — mostek północny z radiatorem

notation — notacja

N-switch testing — testowanie N-przejść

O

object-oriented database management system (OODBMS) obiektowy system zarządzania bazą danych

object-oriented modelling modelowanie obiektowe

object-oriented programming language obiektowy język programowania

object-relational database management system

(ORDBMS) obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych

obstacle przeszkoda

(to) obtain uzyskać/otrzymać

occurrence wystąpienie

offensive approach podejście ofensywne

(to) offload odciążać

on time na czas

one-to-many relationship relacja jeden do wielu

one-to-one relationship relacja jeden do jednego

online analytical processing (OLAP) przetwarzanie analityczne online

open source BI narzędzia typu open source do analiz business intelligence

open source software license licencja na oprogramowanie open source

open-source platform platforma open source

open systems interconnection (OSI) reference

model model odniesienia łączenia systemów otwartych/model odniesienia OSI

(to) operate obsługiwać

operating model model operacyjny

operating system (OS) system operacyjny

operational efficiency efektywność operacyjna

(to) optimize optymalizować

ordering party zamawiający

origin pochodzenie

original equipment manufacturer (OEM) producent oryginalnego wyposażenia

original equipment manufacturer (OEM)

license licencja OEM

orthogonal array testing testowanie tablicy ortogonalnej

outcome wynik/rezultat

outcome variable zmienna określająca punkt końcowy badania/zmienna wynikowa

(to) out-innovate wykraczać poza ramy w zakresie wprowadzania innowacji

outlier wartość skrajna

(to) out-perform wykraczać poza ramy w zakresie wyników działalności gospodarczej

output wyjście/wynik/rezultat

output file plik wyjściowy

output peripheral wyjściowe urządzenie peryferyjne

outside link link zewnętrzny

overall score ogólny wynik

(to) overcome issue rozwiązać problem

(to) overlay (over something) pokryć (czymś)/nałożyć (na coś)

(to) overlook (something) przeoczyć (coś)

oversight nadzór/dozór

ownership rights prawa własności

P

packet pakiet

packet switching komutacja pakietów

pair programming (in XP) — programowanie w parach

pairwise testing testowanie par

parallel batch processing równoległe przetwarzanie wsadowe

parsing analiza składniowa

partial mesh network częściowa sieć kratowa

partition podział

path testing testowanie ścieżek

pattern wzorzec

pattern identification identyfikacja wzorca

pattern recognition rozpoznawanie wzorców

pay-per-use license model licencjonowania oparty na opłacie za każdorazowe użycie oprogramowania

PCI slot gniazdo PCI

peer-to-peer (P2P) network sieć równorzędna/sieć typu każdy z każdym

pending w toku/oczekujący

per core licensing licencjonowanie per rdzeń

per processor licensing licencjonowanie per procesor

(to) perform task wykonywać zadanie

performance wydajność

performance tuning dostrajanie wydajności

periodic report raport okresowy

periodical okresowy

peripheral urządzenie peryferyjne

peripheral component interconnect (PCI) magistrala PCI

(to) permit zezwalać

personal area network (PAN) sieć prywatna

physical database model fizyczny model bazy danych

physical network sieć fizyczna

pie-shaped section sekcja w kształcie wycinka koła

Plan by Feature (in FDD) — planowanie implementacji cech

planning poker technika planning poker

plant and equipment maszyny i urządzenia

platter talerz

point of contact forma/punkt kontaktu

point of presence (POP) punkt przyłączenia

pointer wskaźnik

point-to-point tunnelling protocol (PPTP) protokół PPTP

policy zasady/polityka

portable przenośny

portfolio analysis analiza portfelowa

positioning pozycjonowanie

Post-Project (in DSDM Agile Project Framework) — faza Post-Project/faza poprojektowa

power connector złącze zasilania

power cord kabel zasilający

power pack zasilacz (kolokwialnie)

power source źródło energii

power supply unit (PSU) zasilacz

predecessor poprzednik

predicate use (p-use) of variable predykatywne użycie zmiennej

prediction przewidywanie

predictive prognostyczny/predykcyjny

predictive analytics analityka predykcyjna

predictor variable zmienna predykcyjna

pre-installed zainstalowany fabrycznie

Pre-Project (in DSDM Agile Project Framework) — faza Pre-Project/faza przedprojektowa

(to) prevent (someone from doing something) powstrzymywać (kogoś przed czymś/kogoś przed zrobieniem czegoś)/ uniemożliwiać (komuś coś/komuś zrobienie czegoś)

primary key klucz główny

primary storage unit podstawowa jednostka pamięci

principle zasada

printed circuit board (PCB) płytka drukowana

(to) prioritize nadawać priorytet

Prioritized Requirements List (PRL) (in DSDM Agile Project Framework) — lista wymagań uszeregowana według priorytetów

priority queuing (PQ) kolejkowanie priorytetowe

proactive proaktywny/czynny/pełen inicjatywy

(to) process przetwarzać

process flow przepływ procesu

processing przetwarzanie

Product Backlog (in Scrum) — backlog produktu/rejestr produktu

product development lifecycle cykl rozwoju produktu

Product Owner (in Scrum) — właściciel produktu

production planning planowanie produkcji

productive produktywny/wydajny

profitability zyskowność

programming language język programowania

project management lifecycle cykl zarządzania projektem

proprietary software license własnościowa licencja na oprogramowanie

protocol protokół

(to) provide dostarczać/zapewniać

(to) provide information dostarczać informacji

pseudo-random generation algorithm algorytm pseudolosowej generacji

public domain software oprogramowanie ogólnodostępne / oprogramowanie ogólnodostępne nieobjęte prawami autorskimi

publisher wydawca

pulse of light impuls światła

purchase zakup

(to) purchase nabyć/zakupić

(to) put emphasis (on something) położyć nacisk (na coś)

Q

quad-core CPU czterordzeniowy procesor

quantitative method metoda ilościowa

quantitative modelling modelowanie ilościowe

query zapytanie

(to) query database odpytywać bazę danych

query language język zapytań

query workload obciążenie wskutek wykonywania zapytania

R

R&D (research and development) badania i rozwój

radio signal sygnał radiowy

radio-frequency identification (RFID) system identyfikacji radiowej

(to) raise an issue poruszyć kwestię

RAM (random access memory) pamięć o dostępie swobodnym/pamięć RAM

RAM slot gniazdo RAM

random losowy/przypadkowy

random access memory (RAM) pamięć o dostępie swobodnym/pamięć RAM

random testing testowanie losowe

(to) rate klasyfikować/oceniać

rational unified process (RUP) metodyka RUP

raw data surowe dane

reactive reaktywny/reagujący

(to) read in (something to something) zaczytać (coś do czegoś)

read/write head głowica zapisu i odczytu

read-only memory (ROM) pamięć tylko do odczytu/pamięć stała/pamięć ROM

real-life data dane rzeczywiste

real-time streaming strumieniowanie w czasie rzeczywistym/przesyłanie/transmisja danych w czasie rzeczywistym

real-time traffic ruch sieciowy w czasie rzeczywistym

(to) reassemble ponownie złożyć

receiver host host odbiorcy

receiving device urządzenie odbiorcze

record rekord/zapis

record count liczba rekordów

redundancy nadmiarowość/redundancja

redundant business task zbędne zadanie biznesowe

refactoring refaktoring

referential integrity integralność referencyjna

referential integrity constraints więzy integralności referencyjnej

refinement udoskonalenie

(to) reflect odzwierciedlać

(to) refresh odświeżać

(to) regard uważać/uznawać (za coś)

register rejestr

registration code kod rejestracyjny

regression regresja

regression equation równanie regresji

regression line linia regresji

regulation rozporządzenie/regulacja

related search wyszukiwanie powiązane

relational database relacyjna baza danych

relational database management system

(RDBMS) system zarządzania relacyjną bazą danych

relational model model relacyjny

relationship relacja/związek

relatively low cost stosunkowo niski koszt

release to production environment uruchomienie w środowisku produkcyjnym

relevant istotny/zwizany z tematem/trafny

reliability solidność/niezawodność/rzetelność

(to) remain in force pozostawać w mocy

remote access zdalny dostęp

remote client zdalny klient

remote connection połączenie zdalne

remote station stacja zdalna

(to) render long-term benefits zapewniać długoterminowe korzyści

(to) replicate powielać/replikować

repository repozytorium

(to) reprioritize dokonać ponownej priorytetyzacji/uszeregować ponownie pod względem ważności

request żądanie

requirement wymaganie

requirements analysis analiza wymagań

requirements gathering zbieranie wymagań

residual reszta (w analizie regresji)

resolution postanowienie/uchwała

(to) resolve (into something) rozkładać (na coś)

(to) resolve rozwiązywać

resource path ścieżka do zasobów

resource sharing współdzielenie zasobów

respectively odpowiednio (w wymienionej kolejności)

response odpowiedź

(to) restore przywracać

restriction ograniczenie

retrieval of information wyszukiwanie informacji

(to) retrieve pobierać/odnaleźć

return on investment (ROI) zwrot z inwestycji

(to) reveal wyjawiać/ujawniać/odsłaniać

revenue przychód

reverse address resolution protocol (RARP) protokół odwrotnego odwzorowania adresów/protokół RARP

(to) rewrite ponownie zapisać

ring network sieć o topologii pierścienia

risk acceptance akceptacja ryzyka

risk analysis analiza ryzyka

risk avoidance unikanie ryzyka

risk identification identyfikacja ryzyka

risk mitigation mitygacja ryzyka/zmniejszanie ryzyka/ograniczanie ryzyka

risk quantification kwantyfikacja ryzyka

robust regression regresja odporna

roll-up konsolidowanie/zwijanie

ROM chip kość pamięci ROM

route trasa/droga

(to) route kierować (także jakąś trasą)

router router/ruter

routing trasowanie

row wiersz

royalties tantiemy

(to) run a query uruchomić zapytanie

(to) run in parallel uruchamiać równolegle

running time czas wykonywania

S

(to) safeguard chronić/zabezpieczać

SATA connector złącze SATA

scalable skalowalny

scenario testing testowanie w oparciu o scenariusze

scope (of network) zasięg (sieci)

scorecard karta wyników

Scrum Master (in Scrum) — Scrum Master/mistrz scruma

Scrum Team (in Scrum) — zespół scrumowy

seal plomba

search engine wyszukiwarka

search engine result page (SERP) strona wyników wyszukiwania

search result wynik wyszukiwania

second-level domain (SLD) domena drugiego poziomu

secure socket layer (SSL) protokół SSL

security constraints ograniczenia ze względów bezpieczeństwa

self-assessment tool narzędzie samooceny

self-organizing map (SOM) mapa samoorganizująca

self-organizing team samoorganizujący się zespół

self-service BI (SSBI) samodzielnie przeprowadzana analiza business intelligence

semi-structured data dane częściowo ustrukturyzowane

sender host host nadawcy

sending device urządzenie nadawcze

senior executive przedstawiciel wyższej kadry zarządzającej/członek kadry zarządzającej wyższego szczebla

sequential software development approach sekwencyjne podejście do tworzenia oprogramowania

serial ATA (SATA) interfejs szeregowy umożliwiający podłączanie pamięci masowych/ szeregowa magistrala komputerowa służąca do komunikacji między adapterami magistrali hosta a urządzeniami pamięci masowej

server serwer

server-only license licencja na każdą instancję oprogramowania zainstalowanego na serwerze

service provider dostawca usługi

(to) set standards wyznaczać standardy

shared key klucz współdzielony

shared storage współdzielona pamięć

shareware oprogramowanie shareware/ oprogramowanie kupowane po przetestowaniu przez okres próbny

shielded twisted pair cable skrętka ekranowana

shippable working product działający i możliwy do przekazania produkt

shopping cart koszyk na zakupy

short release częste oddawanie gotowych elementów systemu

should have requirement wymaganie, które powinno zostać spełnione, jeśli jest to możliwe

shrink-wrap folia termokurczliwa

shrink-wrap agreement licencja celofanowa/umowa licencyjna zawarta w momencie rozerwania foliowej powłoki zabezpieczającej nośnik

significant istotny

simple mail transfer protocol (SMTP) protokół wysyłania poczty elektronicznej/protokół SMTP

simply put mówiąc prosto

single core CPU jednordzeniowy procesor

single file system pojedynczy system plików

single site jedno miejsce

single user pojedynczy użytkownik

single workstation license licencja na jedną stację roboczą

sink node węzeł zbiorczy

slave server serwer zapasowy

slew of data masa danych/ogromne ilości danych

(to) slice-and-dice data analizować dane w dowolnych przekrojach i rzutach

slice-and-dice pivot table analysis analiza danych w dowolnych przekrojach i rzutach za pomocą tabeli przestawnej

slot gniazdo

slowly changing dimension (SCD) wymiar wolnozmienny

small and medium-sized enterprises (SMEs) małe i średnie przedsiębiorstwa

small computer system interface (SCSI) interfejs małych systemów komputerowych

smoothly gładko/płynnie/bezproblemowo

snippet of text fragment tekstu

snowflake schema schemat płatka śniegu

social media media społecznościowe

socket gniazdo

software oprogramowanie

software asset management zarządzanie zasobami oprogramowania

software development life cycle (SDLC) cykl rozwoju oprogramowania

software license licencja na oprogramowanie

software licensing terms and conditions warunki licencji na oprogramowanie

software monetization generowanie zysków poprzez sprzedaż oprogramowania

software test design technique technika projektowania testów oprogramowania

software testing life cycle (STLC) cykl testowania oprogramowania

software tool narzędzie programowe

software vendor dostawca oprogramowania

solid state drive (SSD) napęd SSD

Solution Architecture Definition (SAD) (in DSDM Agile Project Framework) — Solution Architecture Definition/definicja architektury rozwiązania

Solution Developer (in DSDM Agile Project Framework) — Solution Developer/twórca rozwiązania

solution recipient odbiorca rozwiązania

sound business decision rozsądna/trafna decyzja biznesowa

sound card karta dźwiękowa

source address adres źródłowy

southbridge mostek południowy

spider pająk/crawler

(to) spin obracać

spindle wrzeciono

spiral model model spiralny

(to) split apart dzielić/rozdzielać (na części)

splitting paths rozwidlające się ścieżki

(to) spot zauważać/dostrzegać

spreadsheet arkusz kalkulacyjny

Sprint (in Scrum) — sprint

Sprint Backlog (in Scrum) — backlog sprintu/rejestr sprintu

Sprint Planning (in Scrum) — planowanie sprintu

Sprint Retrospective (in Scrum) — retrospektywa sprintu

Sprint Review (in Scrum) — przegląd sprintu

spurious pattern fałszywy wzorzec

SQL (structured query language) strukturalny język zapytań

SSD (solid state drive) dysk SSD/dysk półprzewodnikowy

stack stos

staging area obszar tymczasowy

stakeholder interesariusz

star network sieć o topologii gwiazdy

star schema schemat gwiazdy

(to) state określać/ogłaszać

state transition zmiana stanu

state transition testing testowanie przejść pomiędzy stanami

statistical analysis analiza statystyczna

statistical method metoda statystyczna

(to) stay behind the competitors zostać w tyle za konkurencją

storage area obszar składowania

storage area network (SAN) sieć pamięci masowych

storage capacity pojemność pamięci

storage medium nośnik danych

storage resources zasoby pamięci

storage unit jednostka pamięci

(to) store przechowywać/składować

stored data przechowywane/składowane dane

story point story point/punkt historyjkowy

strategic asset zasób strategiczny

strategic resource zasób strategiczny

(to) stream data strumieniować dane

structured data dane ustrukturyzowane

structured data set ustrukturyzowany zestaw danych

subdomain poddomena/podobszar

subject-oriented tematyczny

subset podzbiór

suitable odpowiedni

suite pakiet

support vector machine (SVM) maszyna wektorów nośnych

surrogate key klucz sztuczny

susceptibility to bottlenecks podatność na bycie wąskim gardłem

switch switch/przełącznik

syntax składnia

syntax testing testowanie składniowe

system design projekt systemu

system memory pamięć systemowa

system requirement wymaganie systemowe

system test test systemowy

system unit jednostka systemowa

T

tablespace obszar tabeli

tabular database tabelaryczna baza danych

(to) tackle challenge podjąć wyzwanie

(to) take advantage (of something) wykorzystać (coś)

tangible assets aktywa rzeczowe

tangible benefit wymierna korzyść

target database docelowa baza danych

target language język docelowy

task board (in Kanban) — tablica zadań

T-connector trójnik

Technical Coordinator (in DSDM Agile Project Framework) — Technical Coordinator/koordynator techniczny

temporary data store tymczasowe miejsce przechowywania danych

term termin/pojęcie

terminal node węzeł końcowy

(to) terminate rozwiązać (umowę)/zakończyć/przerwać

terms of distribution warunki dystrybucji

terms of use warunki korzystania

test case przypadek testowy

test case development tworzenie przypadków testowych

test case execution wykonywanie przypadków testowych

test condition warunek testowy

test cycle closure zakończenie cyklu testów

test driven development (TDD) technika

test-driven development/technika TDD

test planning planowanie testów

test requirements analysis analiza wymagań dotyczących testów

test scenario scenariusz testowy

text mining eksploracja tekstu/danych tekstowych

third party osoba/strona trzecia

third party application aplikacja producenta zewnętrznego/zewnętrznego dostawcy

throwaway task wykonane zadanie, które po pewnym czasie okazuje się nieprzydatne

time point punkt czasowy

time series szereg czasowy

time series analysis analiza szeregów czasowych

timebox ograniczenie czasowe/ramy czasowe

Timebox Plan (in DSDM Agile Project Framework) — Timebox Plan/plan okienka czasu

time-consuming czasochłonny

time-variant zmienny w czasie

to sum up reasumując

token passing przekazywanie znacznika

token ring token ring

tool narzędzie

top-level domain (TLD) domena najwyższego poziomu

trace ścieżka

track ścieżka

(to) track progress śledzić postęp

trademark znak handlowy

trademarked algorithm algorytm oznaczony znakiem handlowym

(to) transform przekształcać

transition przemiana/przejście

Transition (in RUP) — przekazanie

transmission control protocol (TCP) protokół kontroli transmisji/protokół TCP

transmission control protocol/internet

protocol (TCP/IP) protokół sterowania transmisją w sieci/protokół TCP/IP

(to) transmit information przesyłać informacje

transport layer warstwa transportowa

transport layer security (TLS) zabezpieczenia warstwy transportowej

transport layer security (TLS) protocol protokół TLS

tree-like graph wykres w postaci drzewa

trial license licencja próbna

trial version wersja testowa

(to) trigger wywoływać/wyzwalać

trunk magistrala

trustworthiness wiarygodność

try-before-you-buy (TBYB) policy zasada „przetestuj, zanim kupisz”

tuple krotka

U

ultra wideband (UWB) technologia UWB

umbrella term szerokie pojęcie/pojęcie zbiorcze

UML (unified modelling language) zunifikowany język modelowania

unauthorized access nieautoryzowany/nieuprawniony dostęp

unauthorized user nieautoryzowany/nieuprawniony użytkownik

unconsciously nieświadomie

under discussion omawiany/poddany pod dyskusję

underlying data dane źródłowe

uniform resource locator (URL) jednolity lokalizator zasobów/adres URL

unique identifier unikalny identyfikator

unit test test jednostkowy

unresponsiveness (to something) brak reakcji (na coś)

unshielded twisted pair cable skrętka nieekranowana

unstructured data dane nieustrukturyzowane

unstructured data set nieustrukturyzowany zestaw danych

upgrade aktualizacja

up-selling sprzedaż produktów droższych

USB flash drive pamięć USB

use case przypadek użycia

use case testing testowanie w oparciu o przypadki użycia

user CAL licencja CAL na użytkownika

user data protocol (UDP) datagramowy protokół użytkownika/protokół UDP

user experience (UX) designer projektant UX/projektant doświadczeń użytkownika

user story historyjka użytkownika

utility narzędzie

utility program program narzędziowy

V

(to) validate potwierdzać

validation rule reguła poprawności

validation test test walidacyjny

valuable cenny

value analysis analiza wartości

value creation tworzenie wartości

variable zmienna

variety różnorodność

various różny/rozmaity

velocity prędkość (także zespołu)

vendor dostawca

veracity wiarygodność

verification and validation model (V-model) model V

video card karta wideo

violation of business rules naruszenie reguł biznesowych

virtual private network (VPN) wirtualna sieć prywatna

visionary wizjoner

visually appealing atrakcyjny wizualnie

vital and integral part of business plan istotna i integralna część biznesplanu

v-model model v

volatile memory pamięć ulotna

volume wolumen

volume licensing licencja grupowa

W

warranty gwarancja

waterfall methodology metodyka kaskadowa

waterfall model model kaskadowy

web interface interfejs www

webpage podstrona internetowa

website witryna sieci WWW/ strona internetowa

well-being dobrostan/dobrobyt/ pomyślność

what-if analysis analiza typu „co-jeśli”

whereas podczas gdy

white box testing technique białoskrzynkowa technika testowania

white paper biuletyn informacyjny/ biała księga

wide area information server (WAIS) serwer informacyjny w sieciach rozległych

wide area network (WAN) rozległa sieć komputerowa

widespread rozpowszechniony

Wi-Fi base station stacja bazowa wi-fi

wire przewód

wired connection połączenie przewodowe

wireless application protocol (WAP) protokół aplikacji bezprzewodowych

wireless client klient sieci bezprzewodowej

wireless connection połączenie bezprzewodowe

wireless network sieć bezprzewodowa

wireless networking equipment bezprzewodowy sprzęt sieciowy

with respect to (something) odnośnie do (czegoś)

won’t have requirement wymaganie, które nie zostanie spełnione, ale może zostać wzięte pod uwagę w przyszłości

workflow przepływ pracy

working group grupa robocza

working software działające oprogramowanie

working system działający system

work-in-progress praca w toku

workstation stacja robocza

world wide web (WWW) sieć WWW/sieć ogólnoświatowa

worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) technologia WiMAX